Användarvillkor för veckonummer.se

Information och data

 • Vi tar ej ansvar för eventuella fel på den informationen som presenteras
 • Vi kommer inte nödvändigtvis svara på alla mail

Här på veckonummer.se tar vi din integritet och hanteringen av dina personuppgifter på stort allvar. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy med våra kontaktuppgifter, information om vilka personuppgifter vi hanterar samt vilka rättigheter som du har gentemot oss. Du har alltid möjlighet att ta kontakt med oss om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter eller allmänt om denna integritetspolicy så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Företagets namnNordic Microservices
Organisationsnummer559307-1599
E-postaddressgpdr@nordicmicroservices.com
AddressBäckahästgatan 15, 72358 Västerås

Vad är personuppgifter?

Ordet ”personuppgifter” innefattar all information som kan användas till att identifiera en specifik person (alltså du som privatperson). Oavsett om en uppgift direkt eller indirekt kan identifiera en person, utgör det personuppgifter. Utöver uppenbara personuppgifter som namn och telefonnummer, kan till exempel ske genom hänvisning till ett identifikationsnummer som vi skapat åt dig, eller till faktorer som rör din fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Alla typer av åtgärder som vi gör med dina personuppgifter är behandling av personuppgifter. Det kan till exempel vara åtgärder som att uppgifterna samlas in, registreras i datasystem, organiseras i register, struktureras eller sammanställs, lagras på våra dataservrar, används eller lämnas ut till annan. Det kan också vara åtgärder som att sammanföra uppgifterna, begränsa omfånget av uppgiften, eller om vi raderar eller förstör uppgiften.

Rättsliga grunder för vår datainsamling

Det finns olika syften bakom att vi samlar in data om dig vilka vi redogör för lite längre ned. Enligt dataskyddslagstiftningen ska vi för varje område ange vilken så kallad ”rättslig grund” vi lutar oss mot. Det här kan uppfattas som lite knepigt, för den som inte är så insatt i lagen, men vi ska göra vårt bästa här nedan för att förklara.

Intresseavvägning

Intresseavvägning lutar vi oss mot när vi bedömer att vi behöver använda personuppgifter för ett legitimt intresse och kommer fram till att vårt intresse väger tyngre, när vi viktar detta mot vad behandlingen skulle kunna innebära för risker för dig ur ett integritetsperspektiv. Vi anser oss ha ett legitimt intresse inom ramen för vår verksamhet bland annat kopplat till följande:

Få insikter i hur veckonummer.se används och fungerar utifrån ett användarperspektiv

 • Leverera, utveckla och förbättra veckonummer.se
 • Skapa statistik för intern och extern användning
 • Avgöra effektiviteten i vår kommunikation
 • Öka säkerheten, förhindra bedrägerier och missutnyttjande av veckonummer.se
 • Visa icke personanpassad reklam
 • Anpassa din upplevelse på veckonummer.se baserat på tidigare besök

Samtycke

Inför behandlingar där vi inte kan luta oss mot en intresseavvägning, utan ger dig det öppna valet, förutsätter vår behandling att vi har inhämtat ditt ”samtycke” för ett specifikt ändamål. Du har alltid har rätt att ångra dig och dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Då slutar vi att behandla uppgifterna (men vi kan givetvis inte gå bakåt i tiden och ändra redan utförda behandlingar).

Vilka personuppgifter behandlar vi

Cookies

På vår webbplats använder vi cookies för att leverera viktiga funktioner, förbättra användarupplevelsen och följa besöksstatistiken via Googles tjänster Analytics, Microsoft Clarity, Search Console och Ads;

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen.
Det finns två typer av cookies:

 • En beständig kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid
 • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida.

De personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra identifikatorer.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Samarbetspartners

Överföring

Vi överför enbart dina data till samarbetspartner om vi har mottagit ditt samtycke till detta, eller om det är tal om nödvändiga samarbetspartner för att vi ska kunna uppfylla ett kontrakt med dig.

Våra nödvändiga samarbetspartners kan läsas här nedan:

Våra personuppgiftsbiträden

För att kunna ge dig bästa möjliga service använder vi oss av följande personuppgiftsbiträden (som alla följer GDPR) för databehandling innanför EU/EES:

 • Amazon Web Services
 • Vercel
 • Google Analytics

Sammanfattning av dina rättigheter gentemot oss:

Du har möjligheten att göra anspråk på flera rättigheter gentemot oss. Dessa rättigheter listas här nedan och beskrivs sedan i detalj längre ned i denna integritetspolicy. Om du vill utöva dina rättigheter mot oss, hittar du våra kontaktuppgifter längst upp på denna sida.

 • Rätt att återkalla samtycke
 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndighet

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke som du lämnat. I sådana fall raderar vi de uppgifter vars behandling grundas på ditt samtycke. Ditt återkallande av ditt samtycke medför inte att vi är skyldiga att radera uppgifter vars lagliga behandling grundar sig på avtal eller annat rättsligt förhållande.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse av oss om personuppgifter som rör dig behandlas och i sådana fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 1. Ändamålen med behandlingen
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen avser
 3. De mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna lämnas eller ska lämnas till
 4. Den period som personuppgifterna kommer att lagras eller hur denna period fastställs
 5. Om personuppgifter samlas in från någon annan källa än dig: varifrån sådan information kommer och vilka uppgifter det rör sig om
 6. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering

Rätt till rättelse

Du som registrerad har rätt till att vi rättar dina felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. Du har även rätt av oss att komplettera ofullständiga personuppgifter genom ett kompletterande utlåtande, med beaktande av ändamålet med vår behandling av personuppgifterna.

Om du inte vill att vi raderar dina personuppgifter har du istället rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Det kan komma på fråga om

Du har rätt att få bekräftelse av oss om personuppgifter som rör dig behandlas och i sådana fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet för att ge oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 2. Behandlingen saknar laglig grund men du inte vill att personuppgifterna ska raderas
 3. Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
 4. Du har invänt mot behandling som omfattar profilering eller automatiserat beslutsfattande, vartefter vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter i väntan på kontroll av ifall våra berättigade skäl för behandlingen är balanserade med dina berättigade skäl.

Dataportabilitet

Du som registrerad har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss. Du har rätt att få tillgång till sådana personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, såvida vår behandling av personuppgifterna grundar sig på samtycke eller om behandlingen sker automatiskt. Om vi bedömer det vara tekniskt möjligt, har du rätt till att Vi överför personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndighet / Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Du har rätt att lämna klagomål till din nationella tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter. Oavsett om vi bedriver vår verksamhet i samma land som du bor i, har du rätt att inge klagomål till din nationella tillsynsmyndighet. Via länken nedan finner du kontaktuppgifterna till den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) samt till en lista över kontaktuppgifter till europeiska tillsynsmyndigheter:

https://www.imy.se/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Allmänt om denna integritetspolicy

Med anledning av dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018, är vi skyldiga att lämna information till dig om vilka av dina personuppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen. I detta meddelande finner du all information som vi har blivit ålagda att redovisa för dig.

För förordningen i dess helhet på ditt språk, hänvisar vi till:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Om du vill ta tillvara på dina rättigheter, vilka listas i denna integritetspolicy, kan du göra det genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som du finner längst upp i denna integritetspolicy.